De Coöperatie

De coöperatie houdt de
creatieve bedrijvigheid in
stand ook voor komende
generaties

Coöperatie Het Domijn U.A. wordt bevolkt door een veertigtal leden, die allen creatieve beroepen uitoefenen. Beeldende kunst, fotografie, visuele communicatie, theater, literatuur, decorbouw, meubeldesign en uitvoering, metaalbewerking, architectuur, muziek etc. , kortweg te benoemen als: autonome kunsten, toegepaste kunsten, uitvoerende kunsten, ambachten en ondersteuning van die gevarieerde disciplines.

Coöperatie Het Domijn heeft certificaten uitgegeven om het opknappen van de panden te bekostigen.

De huidige Coöperatie Het Domijn U.A. heeft op voet van de oude Vereniging Het Domijn tot taak om ten behoeve van haar leden het werklandgoed voor creatieve bedrijvigheid in stand te houden voor nu en komende generaties. Het gebied mag daarbij niet verkaveld worden. Door aankoop van het terrein met de panden en door de ontwikkeling in eigen hand te houden kan de coöperatie haar doelstelling het bestrealiseren. Zij kan investeren in haar eigen toekomst en ruimte blijven bieden voor sociale en culturele invulling. Het aantal leden kan worden uitgebreid en er wordt gewaakt over de natuurrijke omgeving. Er wordt blijvend gestreefd naar een gevarieerd ledenbestand en naar een divers geschakeerd gebruik van de gebouwen en het terrein.

Zo kan worden aangetoond dat een dergelijk werklandgoed in economische, sociaal, ecologisch en cultureel opzicht grote mogelijkheden biedt, zowel voor de leden van de coöperatie als voor de samenleving.

De coöperatie, de nieuwe rechtspersoon, biedt evenals de oude vereniging alle democratische waarden, waarbij met name de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan blijft. Op deze wijze blijft de hechte democratische traditie in stand. De doelstellingen worden bewaakt door de leden. Het bestuur van de coöperatie wordt uitsluitend gevormd uit leden van de coöperatie. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, belast met het bewaken van de doelstellingen. Zij houdt een regelmatig toezicht op de handelingen van het bestuur. De meerderheid van deze Raad van Toezicht bestaat uit niet-leden van de coöperatie. Het Domijn kenmerkt zich als een ondernemerscoöperatie waarbij de leden zelfstandig samenwerken. Zij leveren hun bijdragen aan het in standhouden van het terrein en de gebouwen van de coöperatie. Dit uiteraard ook in het belang van de culturele doelstellingen zoals die jarenlang synoniem zijn aan het begrip Het Domijn. Dit heeft in de afgelopen twintig jaar gezorgd voor een werkgemeenschap waarbinnen veel cohesie bestaat en gevarieerde tijdelijke werkverbanden ontstaan.